E8. Eget kapital

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som en minskning av emissionslikviden. Utgifter för inköp av egna aktier minskar balanserade vinstmedel i det egna kapitalet i moderbolaget och den del av koncernens egna kapital som avser moderbolagets aktieägare. När dessa aktier säljs inkluderas den erhållna försäljningslikviden i balanserade vinstmedel i det egna kapital som avser moderbolagets aktieägare.

Eget kapital uppgick totalt till 79 519 (75 691; 72 872) MSEK den 31 december 2016. Tabellerna visar fördelning och periodens resultat.

MSEK

Aktie­kapital

Övrigt tillskjutet kapital

Reserver 1)

Balanserad vinst

SCAs ägares eget kapital

Innehav utan bestäm­mande inflytande

Totalt eget kapital

1)

Omvärderingsreserv, Säkringsreserv, Tillgångar som kan säljas och Omräkningsreserv ingår i raden Reserver i balansräkningen, se specifikation nedan.

2)

Inklusive löneskatt.

3)

Specifikation över inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat framgår nedan.

4)

Utdelning 5:75 (5:25; 4:75) SEK per aktie avser moderbolagets aktieägare. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 6:00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2016.

2016 års värde vid periodens början

2 350

6 830

–2 242

63 463

70 401

5 290

75 691

RR Periodens resultat redovisat i resultaträkningen

 

 

 

5 570

5 570

442

6 012

Periodens övriga totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner 2)

 

 

 

–1 526

–1 526

1

–1 525

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

 

 

 

411

411

411

 

 

 

 

–1 115

–1 115

1

–1 114

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

 

 

–1

 

–1

 

–1

Kassaflödessäkringar:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital

 

 

495

 

495

 

495

Överfört till resultaträkningen för perioden

 

 

274

 

274

 

274

Överfört till anskaffningsvärde på säkrade investeringar

 

 

–19

 

–19

 

–19

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet

 

 

2 418

 

2 418

234

2 652

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

 

 

–437

 

–437

 

–437

Övrigt totalresultat från intresseföretag

 

 

 

12

12

 

12

Skatt på poster redovisade direkt i/ överförda från eget kapital 3)

 

 

–88

–1

–89

 

–89

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt

 

 

2 642

–1 104

1 538

235

1 773

Periodens totalresultat

 

 

2 642

4 466

7 108

677

7 785

Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

240

240

199

439

Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande, utspädning

 

 

 

–110

–110

110

Emissionskostnader riktad nyemission

 

 

 

–4

–4

–4

–8

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

–799

–799

643

–156

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, utspädning

 

 

 

348

348

–348

Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

–4

–4

 

–4

Utdelning, 5:75 SEK per aktie 4)

 

 

 

–4 038

–4 038

–190

–4 228

BR Värde vid periodens slut

2 350

6 830

400

63 562

73 142

6 377

79 519

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 års värde vid periodens början

2 350

6 830

237

58 205

67 622

5 250

72 872

RR Periodens resultat redovisat i resultaträkningen

 

 

 

7 002

7 002

450

7 452

Periodens övriga totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner 2)

 

 

 

2 562

2 562

2 562

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

 

 

 

–558

–558

–558

 

 

 

 

2 004

2 004

2 004

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

 

 

318

 

318

 

318

Överfört till resultaträkningen vid försäljning

 

 

–970

 

–970

 

–970

Kassaflödessäkringar:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital

 

 

–499

 

–499

 

–499

Överfört till resultaträkningen för perioden

 

 

342

 

342

 

342

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet

 

 

–1 656

 

–1 656

–215

–1 871

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

 

 

–58

 

–58

 

–58

Övrigt totalresultat från intresseföretag

 

 

 

–17

–17

 

–17

Skatt på poster redovisade direkt i/ överförda från eget kapital 3)

 

 

44

 

44

 

44

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt

 

 

–2 479

1 987

–492

–215

–707

Periodens totalresultat

 

 

–2 479

8 989

6 510

235

6 745

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

–40

–40

21

–19

Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

–4

–4

 

–4

Utdelning, 5:25 SEK per aktie 4)

 

 

 

–3 687

–3 687

–216

–3 903

BR Värde vid periodens slut

2 350

6 830

–2 242

63 463

70 401

5 290

75 691

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 års värde vid periodens början

2 350

6 830

–3 281

57 372

63 271

4 540

67 811

RR Periodens resultat redovisat i resultaträkningen

 

 

 

6 599

6 599

469

7 068

Periodens övriga totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner 2)

 

 

 

–2 925

–2 925

–2 925

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

 

 

 

660

660

660

 

 

 

 

–2 265

–2 265

–2 265

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

 

 

140

 

140

140

Kassaflödessäkringar:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital

 

 

–428

 

–428

–428

Överfört till resultaträkningen för perioden

 

 

344

 

344

344

Överfört till anskaffningsvärde på säkrade investeringar

 

 

3

 

3

3

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet

 

 

4 597

 

4 597

572

5 169

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

 

 

–1 497

 

–1 497

–1 497

Skatt på poster redovisade direkt i/ överförda från eget kapital 3)

 

 

359

 

359

359

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt

 

 

3 518

–2 265

1 253

572

1 825

Periodens totalresultat

 

 

3 518

4 334

7 852

1 041

8 893

Emissionskostnad intresseföretag

 

 

–49

–49

–49

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

–112

–112

–61

–173

Effekt av fastställande av förvärvsbalans

 

 

–42

–42

Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

–4

–4

–4

Utdelning, 4:75 SEK per aktie 4)

 

 

–3 336

–3 336

–228

–3 564

BR Värde vid periodens slut

2 350

6 830

237

58 205

67 622

5 250

72 872

För ytterligare information i anslutning till eget kapital, se moderbolagets not M11.

Eget kapital, specifikation av reserver

 

Omvärderingsreserv 1)

 

Säkringsreserv 2)

 

Tillgångar som kan säljas

 

Omräkningsreserv

MSEK

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

1)

Omvärderingsreserven inkluderar effekten på eget kapital vid succesiva förvärv.

2)

Se även not E6 för uppgift om när resultat förväntas bli realiserat.

3)

Överföring av realiserad kursvinst avseende avyttrade företag till resultaträkning ingår med –13 (–; –) MSEK.

Värde vid periodens början

107

107

107

 

–310

–188

–128

 

7

659

519

 

–2 046

–341

–3 779

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

 

 

–1

318

140

 

 

 

 

Överfört till resultaträkning vid försäljning

 

 

–970

 

 

 

Kassaflödessäkringar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital

 

495

–499

–428

 

 

Överfört till resultaträkningen för perioden

 

274

342

344

 

 

Överfört till anskaffningsvärde på säkrade investeringar

 

–19

3

 

 

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet 3)

 

–1

5

–9

 

 

2 419

–1 661

4 606

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–437

–58

–1 497

Skatt på poster redovisade direkt i/överförda från eget kapital

 

–184

30

30

 

0

 

96

14

329

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt

 

565

–122

–60

 

–1

–652

140

 

2 078

–1 705

3 438

Värde vid periodens slut

107

107

107

 

255

–310

–188

 

6

7

659

 

32

–2 046

–341

Specifikation över inkomstskatt hänförlig till periodens övriga totalresultat

 

2016

 

2015

 

2014

MSEK

Före skatt

Skatte­effekt

Efter skatt

 

Före skatt

Skatte­effekt

Efter skatt

 

Före skatt

Skatte­effekt

Efter skatt

Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner

–1 525

411

–1 114

 

2 562

–558

2 004

 

–2 925

660

–2 265

Finansiella tillgångar som kan säljas

–1

–1

 

–652

–652

 

140

0

140

Kassaflödessäkringar

750

–184

566

 

–157

30

–127

 

–81

30

–51

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet

2 652

2 652

 

–1 871

–1 871

 

5 169

5 169

Övrigt totalresultat från intresseföretag

12

–1

11

 

–17

–17

 

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

–437

96

–341

 

–58

14

–44

 

–1 497

329

–1 168

Periodens övriga totalresultat

1 451

322

1 773

 

–193

–514

–707

 

806

1 019

1 825

Skuldsättningsgraden uppgick till 0,44 den 31 december 2016. Förändring i skulder och eget kapital beskrivs på Finansiell ställning. Kapitalstrukturmålet för SCA är att ha en effektiv kapitalstruktur samtidigt som långsiktig tillgång till lånefinansiering skall säkerställas. Kassaflöde i förhållande till nettolåneskuld beaktas med målsättning att upprätthålla en solid investment grade rating. SCA har i kreditbetyg för lång upplåning Baa1/BBB+ från Moodys respektive Standard & Poors´s. SCAs finansiella riskhantering beskrivs i avsnittet Risker och riskhantering. SCAs beskrivs även utdelningspolicy och kapitalstruktur.