Värdeskapande för SCAs intressenter

SCAs vision och strategiska ramverk har tydliga kopplingar till SCAs intressentgrupper och syftar till att maximera det långsiktiga värdeskapandet. Genom att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande hygien- och skogsindustriprodukter och tjänster skapar SCA värde för aktieägare, kunder och konsumenter, leverantörer, medarbetare och samhälle. Verksamheten bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum.

ÄGARE

SCAs övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för bolagets aktieägare och att SCA-aktien ska leverera en högre totalavkastning än konkurrenternas. Värde för SCAs ägare skapas genom en positiv aktiekursutveckling samt utdelning. SCA strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde, långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Utfall 2016

  • SCAs aktiekurs steg med 4 procent under 2016. Styrelsen föreslår en ökning av utdelningen med 4,3 procent till 6,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2016. Utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden uppgår därmed till 7,4 procent.

KUNDER OCH KONSUMENTER

SCA vill nå fler människor genom att driva en global dialog om hygien, hälsa och välbefinnande som bidrar till ökad kunskap och livskvalitet, med anknytning till SCAs produkter och lösningar. Det som gör SCA framgångsrikt är förståelsen, kunskapen och insikten om kunders och konsumenters behov och förmågan att omvandla detta till innovativa erbjudanden som ökar livskvalitet och underlättar människors vardag. SCA strävar efter att erbjuda mest värde för kunderna och konsumenterna med prisvärda hygienlösningar för alla och anpassar sina erbjudanden till lokala och regionala marknadsförhållanden för att öka hygienstandarden världen över.

Utfall 2016

  • SCA var nummer 1 eller 2 inom minst ett hygienproduktsegment i ett 90-tal länder och erbjöd ett brett sortiment produkter som sträcker sig från premiumsegmentet till ekonomisegmenten. Under året lanserades 23 innovationer. SCA bedrev kontinuerligt utbildning för unga kvinnor om menstruation och pubertet, för barn om vikten av handhygien samt för sjuksköterskor om inkontinensvård.

LEVERANTÖRER

SCA strävar efter att ha transparenta och långsiktiga relationer med leverantörerna för att garantera både hög kvalitet och finansiell stabilitet för båda parter. Inköp utgör den största enskilda utgiften för SCA. För att nå stordriftsfördelar köps insatsvaror, som till exempel massa, elektricitet och kemikalier in centralt. SCAs mål för ansvarsfulla inköp omfattar samtliga leverantörer. SCAs globala leverantörsstandard lägger grunden till att leverantörerna uppfyller de högsta standarderna inom socialt och miljömässigt ansvar samt produktsäkerhet.

Utfall 2016

  • Under 2016 betalade SCA cirka 79,2 miljarder SEK till sina leverantörer. Vid utgången av 2016 kom 46 procent av hygienverksamhetens inköpskostnader från leverantörer som åtagit sig att följa kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard. Av skogsindustriverksamhetens 23 största leverantörer hade 87 procent undertecknat leverantörsstandarden.

MEDARBETARE

SCAs framgång avgörs av motiverade, engagerade och resultatorienterade medarbetare. Som en global arbetsgivare strävar SCA efter att erbjuda nya möjligheter för medarbetare att utvecklas och förverkliga sin fulla potential. Bolaget värdesätter de erfarenheter medarbetare kan få från arbete inom olika geografier, roller, funktioner eller affärsområden. Värde för medarbetarna skapas genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling samt en stimulerande, säker och hälsosam arbetsmiljö. SCA erbjuder marknadsmässiga anställningsvillkor och förmåner.

Utfall 2016

  • Under året betalade SCA cirka 15,8 miljarder SEK i löner till sina medarbetare.

SAMHÄLLE

SCA bidrar till den lokala ekonomin som en stor arbetsgivare i många regioner och via sitt samhällsengagemang. Förutom inkomstskatt betalar SCA även tull, fastighets-, löne-, pensions- och energiskatter. Samhällets utmaningar är en källa för innovation och utveckling av företags affärsmodeller och produkterbjudanden. SCAs verksamhet, som är länkad till hälsa och hygien, svarar väl mot att lösa utmaningar i samhället, både på mogna marknader och tillväxtmarknader. SCA engagerar sig även i samhället via projekt med en tydlig koppling till företagets värderingar, expertis, verksamhet och geografiska närvaro. Fokus är hygien och hälsa, ofta med anknytning till kvinnor och barn.

Utfall 2016

  • Under 2016 betalade SCA cirka 3,8 miljarder SEK i inkomstskatter. Löneskatterna för året uppgick till cirka 3,4 miljarder SEK. Under året investerade SCA cirka 32 MSEK i cirka 400 lokala samhällsengagemangsprojekt. Under 2016 utbildade SCA två miljoner människor i hygien runt om i världen.

Fördelning av ekonomiskt värde per intressent1)

1) Baserat på SCAs nettoomsättning 2016.
2) Löpande investeringar, strukturkostnader, strategiska investeringar samt förvärv.
3) Råmaterial, transporter och distribution, energi och övriga kostnader för sålda varor.