E2. Finansiella tillgångar och likvida medel

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Likvida medel definieras som kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med en löptid kortare än tre månader från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel på bankkonton ingår inte i likvida medel.

Lånefordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar som kan säljas redovisas till verkligt värde. Värdeförändringar exklusive valutaresultat redovisas i eget kapital under övrigt totalresultat medan valutaresultat redovisas i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och likvida medel

 

Redovisat värde

MSEK

2016

2015

2014

1)

Upplupna finansiella intäkter har tidigare specificerats i not D5 Övriga kortfristiga fordringar.

Långfristiga finansiella tillgångar

 

 

 

TE2:1 Finansiella tillgångar som kan säljas

90

83

1 815

Derivat

608

420

751

Lånefordringar, intresseföretag

207

270

Lånefordringar, övriga

24

322

301

BR Summa

722

1 032

3 137

 

 

 

 

Kortfristiga finansiella tillgångar

 

 

 

Finansiella tillgångar

19

2

Derivat

183

733

974

Upplupna finansiella intäkter 1)

1

8

Lånefordringar, övriga

366

41

276

BR Summa

568

775

1 260

 

 

 

 

Likvida medel

 

 

 

Kassa och bank

3 126

2 554

3 023

Kortfristiga placeringar <3 månader

1 356

2 488

792

BR Summa

4 482

5 042

3 815

Summa finansiella tillgångar och likvida medel

5 772

6 849

8 212

Likvida medel per den 31 december 2016 inkluderar 1 683 (1 089) MSEK som inte är fullt tillgängliga för användning av koncernen eller för vilka andra begränsningar finns, huvudsakligen likvida medel i länder där det råder valutarestriktioner eller andra legala restriktioner. Därmed är det inte möjligt att omedelbart använda dessa likvida medel i andra delar av koncernen, dock är det vanligen möjligt att använda dessa inom verksamheten i respektive land.

TE2:1 Finansiella tillgångar som kan säljas

MSEK

2016

2015

2014

Värde vid periodens början

83

1 815

1 657

Investeringar

4

12

Avyttring värdepapper

–2 046

Omvärdering förd till eget kapital, netto

–1

318

140

Omräkningsdifferenser

4

–4

6

Värde vid periodens slut

90

83

1 815

Finansiella tillgångar som kan säljas

MSEK

2016

2015

2014

Aktier – AB Industrivärden

1 729

Pensionstillgångar utanför IAS19 beräkningen

82

75

77

Övrigt

8

8

9

Summa

90

83

1 815

Aktier i pensionstillgångar hänförliga till vissa pensionsåtaganden har klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas. Dessa tillgångar ingår inte i den normala pensionsberäkningen som framgår av not C5 Ersättning efter avslutad anställning.