Året i korthet

KONCERNEN 2016


Nettoomsättning

MSEK

117 314

(115 316)

Ökade med 2 procent jämfört med 2015.

Resultat per aktie

SEK

7,93

(9,97)


Organisk försäljning

%

+2%

(+5%)

Exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital1)

%

12,5%

(12,0%)


Justerat rörelseresultat1)

MSEK

13 989

(13 014)

Ökade med 7 procent jämfört med 2015 (8 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar).

Justerad avkastning på eget kapital1)

%

11,0%

(11,6%)


Justerad rörelsemarginal1)

%

11,9%

(11,3%)

Rörelsens kassaflöde

MSEK

10 382

(9 890)


Justerat resultat före skatt1)

MSEK

13 070

(12 059)

Ökade med 8 procent jämfört med 2015.

Föreslagen utdelning per aktie

SEK

6,00

(5,75)


Nyckeltal

 

2016

 

2015

 

SEK

 

EUR 2)

 

SEK

 

EUR 2)

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

2)

För valutakurser se fotnot 1) i tabellen Koncernens resultaträkning och fotnot 2) i tabellen Koncernens operativa kassaflödesanalys – Nettolåneskuld.

3)

Av styrelsen föreslagen utdelning.

4)

Inkluderar försäljning av värdepapper, 970 MSEK, 103,7 MEUR.

Nettoomsättning, MSEK/MEUR

117 314

 

12 406

 

115 316

 

12 334

Rörelseresultat, MSEK/MEUR

11 279

 

1 193

 

10 947 4)

 

1 171 4)

Justerat rörelseresultat, MSEK/MEUR 1)

13 989

 

1 480

 

13 014

 

1 392

Rörelsemarginal, %

9,6

 

 

 

8,7

 

 

Justerad rörelsemarginal, % 1)

11,9

 

 

 

11,3

 

 

Resultat före skatt, MSEK/MEUR

10 360

 

1 096

 

9 992

 

1 069

Justerat resultat före skatt, MSEK/MEUR 1)

13 070

 

1 383

 

12 059

 

1 290

Årets resultat, MSEK/MEUR

6 012

 

636

 

7 452

 

797

Justerat årets resultat, MSEK/MEUR 1)

8 295

 

877

 

8 753

 

936

Resultat per aktie, SEK

7,93

 

 

 

9,97

 

 

Justerat resultat per aktie, SEK 1)

11,18

 

 

 

11,82

 

 

Rörelsens kassaflöde per aktie, SEK

14,78

 

 

 

14,08

 

 

Eget kapital per aktie, SEK

112,78

 

 

 

107,35

 

 

Utdelning, SEK/aktie

6,00 3)

 

 

 

5,75

 

 

Strategiska investeringar inkl. förvärv, MSEK/MEUR

–10 862

 

–1 149

 

–3 218

 

–344

Avyttringar, MSEK/MEUR

489

 

52

 

329

 

35

Eget kapital, MSEK/MEUR

79 519

 

8 319

 

75 691

 

8 290

Avkastning på sysselsatt kapital, %

10,1

 

 

 

10,1

 

 

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 1)

12,5

 

 

 

12,0

 

 

Avkastning på eget kapital, %

7,9

 

 

 

9,9

 

 

Justerad avkastning på eget kapital, % 1)

11,0

 

 

 

11,6

 

 

Skuldsättningsgrad

0,44

 

 

 

0,39

 

 

Skuldsättningsgrad, exklusive pensionsskuld

0,39

 

 

 

0,36

 

 

Medeltal anställda

46 171

 

 

 

44 000

 

 

Antal anställda per 31 december

46 429

 

 

 

44 051

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 2016:

  • Initierat arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; hygien och skogsindustri.
  • Ingick avtal om förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettoskuld till cirka 1 3405) MEUR. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.
  • Förvärvet av Wausau Paper Corp., en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, slutfördes. SCA är efter förvärvet nummer två inom mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden.
  • Avyttringen av hygienverksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda slutfördes. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.
  • Ny produktionsanläggning för inkontinensprodukter i Brasilien invigdes.
  • Beslut om omstruktureringsåtgärder inom mjukpappersproduktionen i Frankrike och Spanien.
  • Barnblöjverksamheten i Mexiko avvecklades som en del av arbetet med att åtgärda svaga marknadspositioner med otillräcklig lönsamhet.
  • Beslutade att avveckla hygienverksamheten i Indien som en följd av SCAs bedömning att lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. Avvecklingen kommer att ske under första kvartalet 2017.
  • Lanserade tillsammans med FN-organet Water Supply and Sanitation Collaborative Council, rapporten ”Hygiene Matters 2016/17”. Rapporten fokuserar på tabun och stigman kring inkontinens och menstruation och har en nära koppling till FN:s hållbarhetsmål.
  • Utnämndes av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier, till global ledare för sina strategier och åtgärder för att motverka klimatförändringar. SCA kvalificerade sig även till CDP:s lista ”Climate A”.

5) Beräknad per 31 december 2016.

NETTOOMSÄTTNING PER REGION 2016

Nettoomsättning 2016
(andel av koncernen)

Nettoomsättning per distributionskanal 2016
(andel av koncernen)

Justerat rörelseresultat1) 2016
(andel av koncernen)
 

1) Exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning och justerad rörelsemarginal1)

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 & 11.

Justerat resultat före skatt1) och utdelning per aktie

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 & 11.

Rörelsens kassaflöde
 

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 & 11.

INITIERAT ARBETE FÖR ATT KUNNA FÖRESLÅ ÅRSSTÄMMAN 2017 ATT BESLUTA OM ATT DELA SCA-KONCERNEN I TVÅ NOTERADE BOLAG; HYGIEN OCH SKOGSINDUSTRI

Den 24 augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. En uppdelning av koncernen och utdelning samt notering av aktierna i det dotterbolag som idag bedriver hygienverksamheten bedöms öka fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjligheten för respektive bolag att framgångsrikt kunna realisera sina strategier under ledning av separata, engagerade ledningsgrupper, skilda styrelser och med oberoende tillgång till kapital. Detta bedöms långsiktigt öka värdet för SCAs aktieägare. Dessutom har synergierna mellan verksamheterna minskat över tid och är idag begränsade. En utvärdering har gjorts av olika metoder och strukturella alternativ för att genomföra en fullständig uppdelning av de båda verksamheterna i två självständiga bolag. Till årsstämman 2017 har styrelsen därför lämnat förslag om utdelning av samtliga aktier i och notering av bolagets hygienverksamhet. Utdelningen till aktieägarna föreslås ske i proportion till deras innehav av A- respektive B-aktier. Om aktieägarna beslutar i enlighet med förslaget, planeras det nya hygienbolaget att delas ut och noteras på Nasdaq Stockholm senast under andra halvåret 2017.


SCA FÖRVÄRVAR BSN MEDICAL, ETT LEDANDE MEDICINTEKNISKT FÖRETAG

Den 19 december 2016 meddelade SCA att bolaget ingått ett avtal att förvärva BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. BSN medical utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettoskuld till cirka 1 3401) MEUR. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

BSN medical är ett innovativt medicintekniskt företag med välkända varumärken som Leukoplast, Cutimed, JOBST, Delta Cast, Delta Lite och Actimove. Bolaget har en försäljningsorganisation med försäljning i över 140 länder och produktion i elva länder samt cirka 6 000 medarbetare.

Förvärvet av BSN medical passar SCA strategiskt mycket väl och stöder bolagets vision; att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa, två områden som är nära sammankopplade. BSN medical har ledande marknadspositioner inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och skapar en ny tillväxtplattform med framtida branschkonsolideringsmöjligheter. SCAs inkontinensverksamhet, med det globalt ledande varumärket TENA, delar samma positiva marknadsegenskaper, kundbas och försäljningskanaler som BSN medical, vilket möjliggör snabbare tillväxt genom korsvis försäljning.

BSN medicals redovisade nettoomsättning för 2015 uppgick till 861 MEUR (8 050 MSEK), justerad EBITDA2) på 201 MEUR (1 879 MSEK), justerat rörelseresultat3) på 137 MEUR (1 281 MSEK), en justerad rörelsemarginal3) på 15,9 procent och en justerad avkastning på sysselsatt kapital3) som uppgick till 7,7 procent. Redovisad nettoomsättning för BSN medical de första nio månaderna 2016 uppgick till 627 MEUR (5 872 MSEK), justerad EBITDA2) på 151 MEUR (1 414 MSEK), justerat rörelseresultat3) på 103 MEUR (965 MSEK) och en justerad rörelsemarginal3) på 16,4 procent.

Förvärvet förväntas bidra positivt till SCAs vinst per aktie från första året. BSN medical har en affärsmodell som ger starkt kassaflöde och låg kapitalbindning.

Förvärvet förväntas generera årliga synergier om minst 30 MEUR, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 10 MEUR och tas under de första tre åren efter slutförandet av transaktionen.

Transaktionskostnaderna uppgår till cirka 25 MEUR varav cirka 15 MEUR redovisas som en jämförelsestörande post under fjärde kvartalet 2016. Den återstående kostnaden kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under andra kvartalet 2017. Immateriella tillgångar relaterade till förvärvet förväntas uppgå till cirka 2,7 miljarder EUR. Förvärvet kommer att vara helt lånefinansierat och SCA har bindande kreditlöften tillgängliga. SCAs avsikt är att även fortsättningsvis upprätthålla en solid investment grade rating.

1) Beräknad per 31 december 2016.
2) Exklusive jämförelsestörande poster.
3) Exklusive jämförelsestörande poster och inklusive BSN medicals avskrivningar hänförliga till förvärvsbalans.

Hygien berör oss alla

Amina Mohammed, vice generalsekreterare i FN och ordförande i WSSCC, var en av huvudtalarna när Hygiene Matters-rapporten lanserades i New York i september 2016.

Bristande hygien och sanitet står i vägen för miljontals människors hälsa och välbefinnande samt försörjning och utveckling. SCA har samlat kunskaper och initierat samtal om hygienens roll och betydelse under många år och via Hygiene Matters-initiativet sedan 2008. Med Hygiene Matters-initiativet vill SCA öka medvetenheten om vikten av hygien och dess koppling till hälsa och välbefinnande samt bryta tabun kring frågor som menstruation och hygien.

Med SCAs affärsmodell och hygienlösningar bidrar SCA till att höja hygienstandarden i världen. Två bärande områden i Hygiene Matters-initiativet är en global konsumentundersökning och rapporten Hygiene Matters. Rapporten 2016/2017 tar upp det ekonomiska värdet av att investera i hygien, att bryta tabun och stigman som omger menstruation och inkontinens samt innovativa lösningar för framtiden. För första gången togs rapporten fram i samverkan med WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council). WSSCC är det enda FN-organ som enbart arbetar med sanitet- och hygienfrågor.

I september 2016 lanserade SCA tillsammans med FN-organet WSSCC rapporten ”Hygiene Matters 2016/2017”.

Rapporten lanserades i anslutning till FN:s generalförsamlings session i New York i slutet av september 2016. Huvudtalare var Amina Mohammed, ordförande för WSSCC och vice generalsekreterare i FN samt medicine doktor Ewa Björling, bland annat tidigare handelsminister i Sverige och ledamot i SCAs styrelse. En intresseväckande debatt med framstående representanter från bland annat UN Sustainable Development Solutions Network och CEO Water Mandate hölls.

I oktober 2016 samlades bolag, myndigheter och intresseorganisationer i New York för att delta i UN Foundations dialog om FN:s globala agenda för hållbar utveckling. UN Foundation fungerar som en länk till FN. Organisationen samlar näringsliv och civilsamhälle för att hjälpa FN att ta itu med några av världens mest angelägna frågor, däribland global hälsa.

Bland SCAs representanter på plats fanns vd och koncernchef Magnus Groth som också inledningstalade. Han talade om kopplingen mellan hygien, hälsa och välbefinnande och framhöll att näringslivet har en betydelsefull roll i sammanhanget. Han belyste också att samverkan mellan offentliga och privata aktörer är avgörande för att världen ska lyckas nå FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).

Just samverkan mellan sektorer som ett sätt att inspirera beslutsfattare och föra världen framåt var också temat för flera av paneldebatterna under dialogmötet. SCA bidrar genom omfattande engagemang i hygien och hälsa, och genom att dela sina insikter med andra.

SCA hade även bjudit in ett antal kunder och samarbetspartners för att diskutera hur dessa kan arbeta för att stötta FN:s hållbarhetsmål samt hur FN:s mål kommer att påverka näringslivet. Detta i sig kan stötta kunderna och SCAs samarbetspartners i deras hållbarhetsarbete.


Vikten av hygien

Varje dag förlitar sig cirka 500 miljoner människor på SCAs hygienprodukter för att leva ett hälsosamt liv. SCAs vd och koncernchef Magnus Groth bidrar sedan oktober 2016 regelbundet med ledare till Huffington Post, en så kallad HuffPo-skribent. Hans artiklar handlar om vikten av hygien och visar på kopplingen mellan hygien, hälsa och välbefinnande.