M9. Finansiella instrument

Finansiella poster

MSEK

2016

2015

1)

Andra finansiella kostnader särredovisas från och med 2015. I posten ingår valutakursdifferenser, vilka netto uppgår till 5 (0) MSEK.

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 

 

Utdelningar från dotterföretag

46 623

10 688

Erhållna koncernbidrag från dotterföretag

1 312

1 669

Lämnade koncernbidrag till dotterföretag

–63

–64

Nedskrivningar av aktier i dotterföretag

–681

–102

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

 

Ränteintäkter, externa

0

0

Ränteintäkter, dotterföretag

266

25

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

 

Räntekostnader, externa

–419

–607

Räntekostnader, dotterföretag

–537

–563

Andra finansiella kostnader 1)

–107

–70

RR Summa

43 394

10 976

Räntebärande skulder

Långfristiga räntebärande skulder

 

Redovisat värde

Verkligt värde

MSEK

2016

2015

2016

2015

Obligationslån

14 490

14 666

Andra långfristiga lån med löptid >1 år <5 år

1 149

149

1 171

161

Andra långfristiga lån med löptid >5 år

1 123

1 917

1 175

1 980

BR Summa

2 272

16 556

2 346

16 807

Samtliga utestående obligationslån har under 2016 bytt motpart till SCA Hygiene AB. Alla andra utestående långfristiga lån per balansdagen har under 2017 bytt motpart till SCA Hygiene AB.

Finansiella instrument per kategori

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget har valt i enlighet med p. 3 i RFR 2 att inte tillämpa IAS 39. Moderbolaget redovisar finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. För derivat som används för säkring styrs redovisningen av den säkrade posten. Valutaderivat som används för att säkra utländska fordringar och skulder omvärderas till bokslutsdagens kurs för att möta valutaomvärderingen i fordran/skulden. Räntederivat som används för att säkra ränteexponering i finansiella fordringar eller skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Redovisningsprinciperna för finansiella instrument har tillämpats för nedanstående poster. De finansiella instrument som finns i moderbolaget kategoriseras till låne- och kundfordringar för tillgångarna och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde för skulderna. Inga andra kategorier har nyttjats under de senaste två åren. Balansposterna är inte fullt ut avstämningsbara, då dessa kan innehålla poster som ej är finansiella instrument.

Låne- och kundfordringar

MSEK

2016

2015

1)

I raden Fordringar hos dotterföretag ingår bokfört värde på finansiella derivat gentemot dotterföretag med 6 (162) MSEK. I raden Skulder till dotterföretag ingår bokfört värde på finansiella derivat gentemot dotterföretag med 35 (344) MSEK. Netto verkligt värde på dessa derivat uppgår till –18 (–169) MSEK. Derivatens nominella värde uppgår till 2 548 (32 264) MSEK.

 

 

 

Tillgångar

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

Räntebärande fordringar

108

126

Räntebärande fordringar hos dotterföretag

186

Omsättningstillgångar

 

 

Fordringar hos dotterföretag 1)

59 943

1 105

Övriga kortfristiga fordringar

34

35

Kassa och bank

0

0

Summa

60 085

1 452

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

MSEK

2016

2015

1)

I raden Fordringar hos dotterföretag ingår bokfört värde på finansiella derivat gentemot dotterföretag med 6 (162) MSEK. I raden Skulder till dotterföretag ingår bokfört värde på finansiella derivat gentemot dotterföretag med 35 (344) MSEK. Netto verkligt värde på dessa derivat uppgår till –18 (–169) MSEK. Derivatens nominella värde uppgår till 2 548 (32 264) MSEK.

 

 

 

Skulder

 

 

Långfristiga skulder

 

 

Skulder till dotterföretag

Räntebärande skulder

2 272

16 556

Kortfristiga skulder

 

 

Räntebärande skulder

217

7 484

Skulder till dotterföretag 1)

45 829

64 152

Leverantörsskulder

60

27

Övriga kortfristiga skulder

16

268

Summa

48 394

88 487