G4. Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående har baserats på vedertagna kommersiella villkor i branschen och har ingåtts under normala kommersiella villkor.

Joint ventures och samarbetsarrangemang rubriceras som närstående. Transaktioner med dessa parter är inte väsentliga och specificeras ej särskilt nedan. För information om SCAs andel av tillgångar, skulder och resultat i joint ventures och intresseföretag se not F3 och F4.

För information om löner och andra ersättningar, kostnader och förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner för styrelse, vd och andra ledande befattningshavare se not C3 och C4.

I övrigt har inga transaktioner ägt rum mellan SCA och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.