Finansiella rapporter och noter

Innehåll

Koncernens räkningar

Moderbolagets räkningar

Belopp som är avstämningsbara mot balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen och den operativa kassaflödesanalysen markeras med följande symboler:

BR Balansräkning
RR Resultaträkning
KF Kassaflödesanalys
OKF Operativ kassaflödesanalys