Cirkulär ekonomi både utmaning och möjlighet

Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle

Några exempel på hur SCA bidrar till en cirkulär ekonomi (från vänster): Tillverkning av biodrivmedel av restprodukter, Tork Xpressnap-behållare designade för att minska konsumtionen med 25 procent samt Okay Compressed där innovativ komprimeringsteknik minskar klimatpåverkan med 8 procent över pappersrullens livscykel.

Den cirkulära ekonomin är en affärsmodell som innebär att minimera resursåtgång och avfall samt skapa slutna eller nya kretslopp för återanvändning, återvinning eller kompostering. Arbetet mot att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle innebär ett behov av nya affärslösningar och innovationer samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter. SCA arbetar systematiskt och utifrån ett holistiskt synsätt för att uppnå detta långsiktiga mål.

Allt fler människor ska dela på jordens resurser. Detta ställer krav på samhällen och företag att överge den linjära ekonomin, där produkter tillverkas och slängs, och istället övergå till en cirkulär ekonomi.

Sedan början av 1990-talet arbetar SCA med livscykelanalyser som innebär en komplett miljöanalys av en produkts värdekedja, från råvara, produktion och transport till användning och avfallshantering. SCAs hygienprodukter har minskat sin klimatpåverkan (carbon footprint) under de senaste åren (läs mer i SCAs Hållbarhetsredovisning kapitel Utmaningar blir affärsmöjligheter och Ekonomiskt värdeskapande – Innovation för människa och miljö) och SCA fortsätter arbetet med resurseffektiva produkter och nya tjänster för kunderna. SCA arbetar sedan länge med lösningar för pappersbehållare som innebär att konsumenten kan minska sin användning. Tork Xpressnap är ett exempel där SCA garanterar kunderna en 25-procentig minskning av servettkonsumtionen och Tork SmartOne ett annat som medger en konsumtionsminskning av toalettpapper med upp till 40 procent.

SCA arbetar ständigt med att förbättra resurseffektiviteten i verksamheten, bland annat genom effektiviseringsprogrammet ESAVE (Energy Savings and Efficiency) som sedan 2010 minskat energianvändningen per ton tillverkad produkt med 9 procent, vilket motsvarar en minskning av energikonsumtionen med 1,8 TWh. Under 2016 genomfördes 101 projekt och energianvändningen minskade med 0,9 procent. SCA har även startat ett motsvarande program för råmaterial, MSAVE, som syftar till att optimera kostnaden samt minimera miljöpåverkan och avfall från råmaterialen. SCA har som mål att återvinna och använda 100 procent av produktionsavfall och bi-produkter från produktionen. Redan idag återvinns 65 procent.

SCA har ambitionen att designa produkter för en cirkulär ekonomi för att en allt större andel ska kunna återanvändas eller återvinnas på ett effektivt sätt. Därför är en minskning av konsumentavfall ett annat fokusområde. SCA har bland annat tagit fram en tjänst där använda pappershanddukar från Tork samlas in hos kunderna och skickas till en lokal SCA-anläggning för produktion av nya pappersprodukter (se även SCAs Hållbarhetsredovisning kapitel Mot ett cirkulärt samhälle). SCAs hygienproduktportfölj består i huvudsak av engångsprodukter och för att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle arbetar SCA nu för att hitta affärsmodeller som innehåller en effektiv insamling av använda produkter och en teknologi som separerar de olika material som finns i produkterna på ett sätt som skapar nya attraktiva returmaterial.

För att skapa nya affärsmodeller och innovationer behöver SCA hitta nya partnerskap och samarbeten. Under 2016 anslöt sig företaget till Circular Economy 100 (CE100), ett program inom ramen för Ellen MacArthur Foundation som syftar till att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Medlemskapet i CE100 kommer också stärka SCAs förmåga att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, i synnerhet mål nummer 12, Hållbar konsumtion och produktion, samt nummer 13, Bekämpa klimatförändringen.

Tillbaka till SCAs strategi