F6. Förvärv och avyttringar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Förvärv av dotterföretag

SCA tillämpar IFRS 3, Rörelseförvärv, i samband med förvärv. Vid rörelseförvärv identifieras och klassificeras förvärvade tillgångar respektive övertagna skulder till verkligt värde vid förvärvstidpunkten (så kallad förvärvsanalys). I förvärvsanalysen ingår även att bedöma om det finns tillgångar av immateriell karaktär såsom varumärken, patent, kundkontrakt eller liknande som inte finns redovisade i den förvärvade enheten. I de fall anskaffningsvärdet överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt identifierade immateriella tillgångar i bolaget redovisas skillnaden som goodwill. Eventuella övervärden på materiella tillgångar skrivs av över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Goodwill och starka varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan blir föremål för testning av nedskrivningsbehov vid den årliga nedskrivningsprövningen. Vissa varumärken och kundkontrakt skrivs av under dess bedömda nyttjandeperiod.

Överförd ersättning som är villkorad av framtida händelser, värderas till verkligt värde, eventuell värdeförändring redovisas i periodens resultat.

Transaktionskostnader i samband med förvärv ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsförs direkt.

Företag förvärvade under perioden ingår i koncernens redovisning från och med förvärvstidpunkten. Avyttrade företag ingår i koncernens redovisning till tidpunkten för avyttring.

Innehav utan bestämmande inflytande

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande bestäms för varje transaktion antingen som en proportionell andel av verkligt värde på identifierbara nettotillgångar exklusive goodwill (partiell goodwill) eller verkligt värde vilket innebär att goodwill även redovisas på innehav utan bestämmande inflytande (full goodwill).

Vid successiva förvärv som leder till att ett bestämmande inflytande uppnås, omvärderas eventuella tidigare förvärvade nettotillgångar i den förvärvade enheten till verkligt värde och resultatet av omvärderingen redovisas i resultaträkningen. Om det bestämmande inflytandet upphör vid avyttring av en verksamhet redovisas resultatet i resultaträkningen, den del av den avyttrade verksamheten som fortfarande är kvar i koncernen värderas till verkligt värde vid avyttringstillfället varvid omvärderingseffekten redovisas i resultaträkningen.

Förvärv där bestämmande inflytande uppnås som inte leder till förlust av bestämmande inflytande redovisas som en eget kapitaltransaktion, det vill säga en överföring mellan eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare och innehav utan bestämmande inflytande. Detsamma gäller för avyttringar som sker utan att bestämmande inflytande går förlorat.

Förvärv

Den 13 oktober 2015 meddelade SCA att bolaget lade ett offentligt bud på Wausau Paper Corp., en av de största tillverkarna av mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. Den 17 november 2015 godkändes affären av amerikanska myndigheter och på bolagsstämman den 20 januari 2016 accepterade Wausau Papers aktieägare budet från SCA. Transaktionen slutfördes den 21 januari 2016 varvid SCA förvärvade samtliga aktier. Från och med detta datum konsoliderar SCA Wausau. Överförd ersättning uppgår till 513 MUSD (4 401 MSEK) kontant. Goodwill motiveras av synergier mellan SCA och Wausau Paper bland annat genom att ge kunderna en bred portfölj av produkter. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om cirka 40 MUSD, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts. Synergierna förväntas inom inköp, produktion, logistik, minskad import, ökade volymer av premiumprodukter samt lägre försäljnings- och administrationskostnader. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 50 MUSD.

Kostnader för förvärvet uppgår till 90 MSEK.

Två mindre förvärv har gjorts under året Sensassure i Kanada och Swedscot i Storbritannien med en sammantagen köpeskilling om 50 MSEK av vilken 19 MSEK avser tilläggsköpeskilling som kommer att erläggas om vissa resultatmått uppnås.

Påverkan på omsättning och resultat från periodens förvärv

Förvärvet av Wausau har påverkat koncernens nettoomsättning från förvärvstidpunkten med 2 996 MSEK, justerat rörelseresultat med 272 MSEK och periodens resultat, inklusive jämförelsestörande poster, före skatt med 32 MSEK. Om förvärvet hade konsoliderats från 1 januari 2016, skulle den förväntade nettoomsättningen uppgått till 3 164 MSEK och resultat före skatt, inklusive jämförelsestörande poster med 48 MSEK. Förvärven av Sensassure och Swedscot har påverkat koncernens nettoomsättning med 9 MSEK och periodens resultat före skatt med –1 MSEK. Om förvärven hade konsoliderats från 1 januari 2016, skulle den förväntade nettoomsättningen uppgått till 42 MSEK och resultat före skatt med –2 MSEK.

Förvärvade verksamheter

Tabellen nedan visar verkligt värde på förvärvade nettotillgångar som redovisas på förvärvsdagen, redovisad goodwill samt påverkan på koncernens kassaflödesanalyser.

Förvärvsbalanser

MSEK

2016

2015

2014

Immateriella tillgångar

213

23

Materiella anläggningstillgångar

2 896

56

Övriga anläggningstillgångar

66

166

Rörelsetillgångar

682

86

Likvida medel

14

2

27

Avsättningar och andra långfristiga skulder

–71

–5

Nettolåneskuld exkl likvida medel

–2 128

–20

Rörelseskulder

–534

–29

Verkligt värde på nettotillgångar

1 072

68

304

 

 

 

 

Goodwill

3 379

269

Koncernmässigt värde på intresseföretagsandel

–72

Omvärdering av tidigare ägd andel

–35

Överförd ersättning

4 451

68

466

 

 

 

 

Överförd ersättning

–4 451

–68

–466

Tilläggsköpeskilling

19

Reglering av köpeskilling avseende tidigare års förvärv

–2

–6

Likvida medel i förvärvade verksamheter

14

27

Justering av likvida medel i slutlig förvärvsanalys Vinda

–69

KF Påverkan på koncernens likvida medel, förvärv av verksamheter

–4 420

–74

–508

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

–50

–19

–173

Förvärvad nettolåneskuld exkl likvida medel

–2 128

–20

Justering av nettolåneskuld i slutlig förvärvsanalys Vinda

193

OKF Förvärv av verksamheter under perioden inkl övertagen nettolåneskuld

–6 598

–93

–508

Specifikation av förvärvsbalans 2016

MSEK

Wausau

Övriga

Total

Immateriella tillgångar

213

213

Materiella anläggningstillgångar

2 896

2 896

Rörelsetillgångar

672

10

682

Likvida medel

14

14

Avsättningar och andra långfristiga skulder

–71

–71

Nettolåneskuld exkl likvida medel

–2 127

–1

–2 128

Rörelseskulder

–525

–9

–534

Verkligt värde på nettotillgångar

1 072

1 072

Goodwill

3 329

50

3 379

Överförd ersättning

4 401

50

4 451

Överförd ersättning

–4 401

–50

–4 451

Tilläggsköpeskilling

19

19

Reglering av köpeskilling avseende tidigare års förvärv

–2

–2

Likvida medel i förvärvade verksamheter

14

14

KF Påverkan på koncernens likvida medel, förvärv av verksamheter

–4 387

–33

–4 420

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

–50

–50

Förvärvad nettolåneskuld exkl likvida medel

–2 127

–1

–2 128

OKF Förvärv av verksamheter under perioden inkl övertagen nettolåneskuld

–6 514

–84

–6 598

Justering av preliminära förvärvsbalanser 2016

En förvärvsanalys är preliminär till dess den fastställs. En preliminär förvärvsanalys ändras så fort ny information avseende tillgångar/skulder vid förvärvstidpunkten erhålls, men senast ett år från förvärvstillfället fastställs den preliminära förvärvsanalysen. Vid justering av förvärvsanalyser ändras resultat- och balansräkningarna för jämförelseperioden. Den preliminära förvärvsanalysen för Wausau har justerats jämfört med kvartal 1 då ytterligare information erhållits om marknadsvärden och nya beräkningar har gjorts avseende immateriella tillgångar. Övriga förvärvsanalyser upprättade under förra året har fastställts i enlighet med de preliminära förvärvsanalyserna.

Förvärv efter rapportperiodens slut

Den 19 december 2016 meddelade SCA att bolaget ingått ett avtal att förvärva BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. BSN medical utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettoskuld till cirka 1 340 MEUR. Förvärvet kommer att vara helt lånefinansierat och SCA Hygiene-koncernen har bindande kreditlöften tillgängliga. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

Avyttringar

I juni avyttrade SCA sin ägarandel om 33% i återvinningsföretaget IL Recycling. Köpeskillingen uppgick till 239 MSEK och reavinsten uppgick till 218 MSEK.

I november avyttrade SCA kvarvarande anläggningstillgångar i Kina som inte ingick i den hygienverksamhet som fördes över till Vinda år 2014. Köpeskillingen uppgick till 169 MSEK och resulterade i en reavinst på 40 MSEK exklusive avyttringskostnader och återföring av realiserad kursdifferens i den avyttrade verksamheten, inklusive avyttringskostnader och återföring av realiserad kursdifferens uppgick resultatet till –26 MSEK. Utöver dessa avyttringar har ersättningar erhållits för en del mindre avyttringar i Kina och Sverige, totalt uppgick köpeskillingen för dessa till 30 MSEK och rearesultatet till 27 MSEK.

Samtliga rearesultat har redovisats bland jämförelsestörande poster i resultaträkningen. I övrigt har slutreglering skett av tilläggsköpeskilling för den under 2015 avyttrade barnblöjverksamheten i Sydafrika med 59 MSEK.

Tillgångar och skulder ingående i avyttringar

MSEK

2016

2015

2014

1)

Exklusive återföring av realiserad omräkningsdifferens i avyttrade företag till resultaträkningen. Resultat vid försäljning ingår i jämförelsestörande poster i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar

–10

48

Övriga anläggningstillgångar

44

Rörelsetillgångar

3

68

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

124

Likvida medel

8

Nettolåneskuld exkl likvida medel

Rörelseskulder

–16

Resultat vid försäljning 1)

285

0

Erhållen ersättning efter avyttringskostnader

438

116

Avgår:

 

 

 

Ej erhållen köpeskilling

–67

Likvida medel i avyttrade företag

–8

Tillkommer:

 

 

 

Betalning av fordran köpeskilling

59

280

206

KF Påverkan på koncernens likvida medel, Avyttringar

489

329

206

Avgår:

 

 

 

Avyttrad nettolåneskuld exkl likvida medel

OKF Avyttring av verksamheter under perioden inkl överlåten nettolåneskuld

489

329

206