Information till aktieägare

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2017 ATT BESLUTA OM ATT GENOM UTDELNING DELA SCA-KONCERNEN I TVÅ NOTERADE BOLAG; HYGIEN OCH SKOGSINDUSTRI

Den 24 augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. En uppdelning av koncernen och utdelning samt notering av aktierna i det dotterbolag som idag bedriver hygienverksamheten bedöms öka fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjligheten för respektive bolag att framgångsrikt kunna realisera sina strategier under ledning av separata, engagerade ledningsgrupper, skilda styrelser och med oberoende tillgång till kapital. Detta bedöms långsiktigt öka värdet för SCAs aktieägare. Dessutom har synergierna mellan verksamheterna minskat över tid och är idag begränsade. En utvärdering har gjorts av olika metoder och strukturella alternativ för att genomföra en fullständig uppdelning av de båda verksamheterna i två självständiga bolag. Till årsstämman 2017 har styrelsen därför lämnat förslag om utdelning av samtliga aktier i och notering av bolagets hygienverksamhet. Utdelningen till aktieägarna föreslås ske i proportion till deras innehav av A- respektive B-aktier. Om aktieägarna beslutar i enlighet med förslaget, planeras det nya hygienbolaget att delas ut och noteras på Nasdaq ­Stockholm senast under andra halvåret 2017.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA hålls onsdagen den 5 april 2017, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels torsdagen den 30 mars 2017 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast torsdagen den 30 mars 2017 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

  • per telefon 08-402 90 59, vardagar kl 08.00-17.00
  • på bolagets hemsida: www.sca.com
  • per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Group Function Legal Affairs, Box 200, 101 23 Stockholm

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera sina aktier i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken torsdagen den 30 mars 2017. Aktieägaren bör i sådant fall underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 30 mars 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.sca.com. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som visar behörig firmatecknare.

Kallelsen till årsstämman återfinns på bolagets hemsida www.sca.com.


VALBEREDNING

  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden,
  • Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management
  • Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl.
  • Hans Sterte, Skandia
  • Pär Boman, styrelseordförande SCA

Valberedningen utarbetar bland annat förslag till val av styrelseledamöter.


UTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 6,00 SEK per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara fredagen den 7 april 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske onsdagen den 12 april 2017.

Styrelsen föreslår vidare att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB delas ut till aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. För vidare information se kapitel SCA-aktien.

Föreslagen utdelning per aktie

6,00

SEK


FINANSIELL INFORMATION 2017 – 2018

Delårsrapport (1 jan–31 mar 2017) 27 april 2017
Delårsrapport (1 jan–30 jun 2017) 18 juli 2017
Delårsrapport (1 jan–30 sep 2017) 26 oktober 2017
Bokslutsrapport 2017 26 januari 2018
Årsredovisning 2017 mars 2018

Årsredovisning, boksluts- och delårsrapporter publiceras på svenska och engelska (vid eventuella skillnader i versionerna hänvisas till den svenska texten) och kan laddas hem från SCAs hemsida www.sca.com. Årsredovisningen kan också beställas från:

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Koncernfunktion Communications
Box 200
101 23 Stockholm
Tel 08-788 51 00

Prenumerationer på publikationer

Prenumeration på SCAs pressmeddelanden, delårsrapporter och bokslutsrapporter kan ske genom registrering av e-postadress på SCAs hemsida.