Koncernens operativa kassaflödesanalys, tilläggsupplysning OKF

 

 

2016

 

2015

 

2014

Koncernen

Not

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Genomsnittskursen 9,46 (9,35; 9,09) har använts.

RR Nettoomsättning

 

117 314

 

12 406

 

115 316

 

12 334

 

104 054

 

11 449

Rörelsens kostnader

 

–97 299

 

–10 289

 

–96 539

 

–10 326

 

–86 841

 

–9 555

Rörelseöverskott

 

20 015

 

2 117

 

18 777

 

2 008

 

17 213

 

1 894

Justering för icke kassamässiga poster

 

–672

 

–71

 

–465

 

–49

 

–963

 

–106

Kassamässigt rörelseöverskott

 

19 343

 

2 046

 

18 312

 

1 959

 

16 250

 

1 788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager

 

1 076

 

114

 

–1 390

 

–149

 

–370

 

–40

Rörelsefordringar

 

–236

 

–25

 

–1 129

 

–121

 

–162

 

–18

Rörelseskulder

 

1 130

 

120

 

2 120

 

227

 

86

 

9

Förändring av rörelsekapital

 

1 970

 

209

 

–399

 

–43

 

–446

 

–49

Löpande nettoinvesteringar

 

–5 181

 

–548

 

–4 162

 

–445

 

–3 737

 

–411

Strukturkostnader m.m.

 

–1 184

 

–125

 

–830

 

–89

 

–883

 

–97

Operativt kassaflöde

 

14 948

 

1 582

 

12 921

 

1 382

 

11 184

 

1 231

Finansiella poster

E7

–919

 

–97

 

–955

 

–102

 

–961

 

–106

Skattebetalning

B4

–3 799

 

–402

 

–2 208

 

–236

 

–2 101

 

–231

Övrigt

 

152

 

16

 

132

 

14

 

27

 

3

Rörelsens kassaflöde

 

10 382

 

1 099

 

9 890

 

1 058

 

8 149

 

897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiska investeringar och avyttringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsförvärv

F6

–6 598

 

–698

 

–93

 

–10

 

–508

 

–56

Strategiska investeringar i anläggningar

 

–4 264

 

–451

 

–3 125

 

–334

 

–1 816

 

–200

Summa strategiska investeringar

 

–10 862

 

–1 149

 

–3 218

 

–344

 

–2 324

 

–256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avyttringar

F6

489

 

52

 

329

 

35

 

206

 

22

Kassaflöde från investeringar och avyttringar

 

–10 373

 

–1 097

 

–2 889

 

–309

 

–2 118

 

–234

Kassaflöde före utdelning

 

9

 

2

 

7 001

 

749

 

6 031

 

663

Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande

 

435

 

46

 

 

 

 

Utdelning till aktieägare

 

–4 228

 

–447

 

–3 903

 

–417

 

–3 564

 

–392

Nettokassaflöde

 

–3 784

 

–399

 

3 098

 

332

 

2 467

 

271

 

2016

 

2015

 

2014

Nettolåneskuld

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Balansdagskursen 9,56 (9,13; 9,53) har använts för nettolåneskulden.

Nettolåneskuld vid periodens början

–29 478

 

–3 228

 

–35 947

 

–3 770

 

–33 919

 

–3 797

Nettokassaflöde

–3 784

 

–399

 

3 098

 

332

 

2 467

 

271

Omvärderingar mot eget kapital

–1 526

 

–160

 

1 910

 

209

 

–2 785

 

–292

Valutaeffekter m.m.

–573

 

87

 

1 461

 

1

 

–1 710

 

48

Nettolåneskuld vid periodens slut

–35 361

 

–3 700

 

–29 478

 

–3 228

 

–35 947

 

–3 770