F4. Gemensam verksamhet

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Med gemensam verksamhet avses företag där SCA tillsammans med andra parter genom avtal har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. I en gemensam verksamhet ges parterna i uppgörelsen rätt till de tillgångar och skyldigheter för skulder kopplade till investeringen, vilket innebär att innehavaren ska redovisa sin andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader enligt den så kallade klyvningsmetoden.

Värdering av förvärvade tillgångar och skulder enligt klyvningsmetoden görs på samma sätt som för dotterföretag. SCA klyver sin andel av företagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i de finansiella rapporterna. Ett fåtal företag inom SCA-koncernen har bedömts vara gemensam verksamhet nämligen Uni-Charm Mölnlycke, ProNARO och Nokianvirran Energia, där parterna i avtalet förvärvar samtliga produkter och tjänster från företagen och företagen drivs med resultat nära noll.

Gemensam verksamhet

Företagsnamn

Organisations­nummer

Säte

Kapital­andel 2016-12-31

Kapital­andel 2015-12-31

Kapital­andel
2014-12-31

Uni-Charm Mölnlycke B.V.

02-330 631

Hoogezand, Nederländerna

40

40

40

ProNARO GmbH

HRB 8744

Stockstadt, Tyskland

50

50

50

Nokianvirran Energia Oy (NVE)

213 1790-4

Kotipakka,
Finland

27

27

27

Uni-Charm Mölnlycke

Uni-Charm har klassificerats som en gemensam verksamhet då parterna i avtalet köper samtliga produkter som producerats av företaget. Produkterna prissätts på ett sådant sätt att verksamheten erhåller full kostnadstäckning för produktions- och finansieringskostnader. Det medför att företaget i samarbetet drivs med ett resultat nära noll och därför inte utsätts för ett kommersiellt risktagande. Detta samarbete har verksamhet i Hoogezand Nederländerna, Veniov Ryssland, och Delaware USA.

ProNARO

Ett antal pappersbruk har gått samman och bildat företaget, ProNARO, vars huvudsakliga uppgift är att förhandla bra priser, optimera lagernivåer, höja virkeskvaliteten samt minska ledtider och kostnader vid inköp av virke.

ProNAROs inköp bygger på prognostiserade volymer från pappersbruken. Företagets produktions- och administrationskostnader debiteras pappersbruken genom det pris som virket åsätts. Vid eventuella budget- eller prisavvikelser debiteras pappersbruken för dessa ytterligare kostnader, vilket medför att ProNARO inte utsätts för någon kommersiell risk.

Nokianvirran Energia

SCA har med två andra intressenter ingått ett avtal för ett gemensamt, så kallat, Mankala bolag på den finska energimarknaden där de gemensamma parterna tillverkar värme och ånga av biobränsle. Varje delägare är i samarbetet skyldig att stå för de fasta kostnaderna i proportion till sitt ägande i företaget, samt betala för de använda råvarorna vid tillverkning av värme och ånga proportionerligt till sin konsumtion. Företaget är således inte vinstdrivande eftersom parterna bär sina respektive kostnader. Bolaget förväntas gå med ett resultat nära noll och är därför inte utsatt för några kommersiella risker.