Marknad

Nettoomsättningen inom affärsområdet Skogsindustriprodukter uppgick under 2016 till cirka 17 miljarder SEK. SCA hade vid slutet av 2016 tillverkning vid 18 anläggningar.

SCAs skogsindustriverksamhets produktion är koncentrerad till norra Sverige i anslutning till skogsinnehaven, vilket möjliggör effektivt nyttjande genom hela värdekedjan från ung skogsplanta via avverkningsbar skog till förädlade produkter.

SCA är en av Europas största leverantörer av skogsbaserade biobränslen där grenar, toppar, stubbar, bark, sågspån och torv vidareförädlas till pellets, briketter eller eldas direkt i egna eller externa värme- eller kraftvärmeanläggningar.

Under 2016 använde SCA biobränsle motsvarande nära 8 TWh i den egna verksamheten och strax över 1 TWh såldes externt. Användningen i den egna verksamheten har ökat kraftigt de senaste åren då fossil olja i massaproduktionen har ersatts med pellets. Utöver detta producerar och säljer SCA fjärrvärme externt motsvarande 0,4 TWh per år. SCAs strategi vad avser vindkraft är baserad på upplåtelse av lämplig skogsmark mot arrende alternativt delägande. Delar av den skogsmark SCA äger har mycket goda vindlägen och vid utgången av 2016 var 320 vindkraftverk i drift eller under uppförande på SCAs mark, vilka har en normalårsproduktion om cirka 2,5 TWh. Ambitionen är att vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmarker ska öka till 5 TWh till år 2020.

Skog

Lönsamt skogsbruk består framför allt av de löpande avverkningsuttagen, värdeökningen genom den biologiska tillväxten av skogen samt framtida prisökningar på skogsmark. Exempel på andra stora svenska skogsägare är Bergvik Skog, Holmen och Sveaskog.

Sågade trävaror

Den huvudsakliga efterfrågan på trävaror kommer från bygg- och småhusindustrin där 85 procent av trävarorna används inom byggsektorn. Byggindustrin i Norden befinner sig i en stark expansionsfas, genom stora behov av ny-, om- och tillbyggnad. Detta gynnar sågverken och bidrar till god efterfrågan på marknaden för trävaror. En betydande andel av SCAs sågade trävaror säljs via SCAs försäljningskontor. Resterande säljs via tredjepartagenter och via egna grossister. Kunderna inom sågade trävaror utgörs främst av bygg-, vidareförädlingsindustri och byggvaruhandeln. SCAs konkurrenter inom sågade trävaror är exempelvis Holmen, Moelven, Setra, Stora Enso, Södra och Vida.

Under 2016 ökade den europeiska efterfrågan på sågade trävaror.

Massa

Inom massa har SCA framför allt verksamhet inom blekt långfibrig massa ”NBSK”, som kännetecknas av hög styrka och renhet. Marknadsutvecklingen har gynnats av tillväxten inom både hygien och förpackningssegmenten och av att den minskade efterfrågan på grafiskt papper har minskat mängden vit returfiber1) i omlopp. Vissa papperstillverkare använder därför färskfiber i större utsträckning. Massaprisets utveckling påverkas av lagerförändringar, kapacitetsutnyttjande och marknadsförväntningar hos köpare och säljare. Typiska slutprodukter inom NBSK sortimentet utgörs av grafiska papper, mjukpapper och vita förpackningar. SCAs konkurrenter inom NBSK massaproduktion är exempelvis Mercer International, Metsä Fiber, Stora Enso, Södra och UPM. Massaprodukter säljs huvudsakligen genom massabrukets försäljningsorganisation och distribueras genom SCAs logistiksystem till företagskunder.

Papper

Globalisering, ökad handel, digitalisering samt ökad levnadsstandard driver efterfrågan på förpackningslösningar samtidigt som miljömedvetenhet gynnar förnybara material som pappersprodukter och kartong. Kunderna inom kraftliner, förpackningspapper baserat på färsk vedfiber, utgörs av wellpapproducenter och andra förpackningstillverkare. Pappersprodukter på nyckelmarknader säljs genom SCAs försäljningskontor till företagskunder. Slutmarknaderna för tryckpapper utgörs främst av tidskrifter, kataloger och reklamtryck. SCAs konkurrenter inom tryckpapper är exempelvis Holmen, Stora Enso och UPM samt inom kraftliner International Paper, Mondi, Smurfit Kappa och Stora Enso.

Under 2016 ökade den europeiska efterfrågan på kraftliner. Den europeiska efterfrågan på tryckpapper fortsatte att minska under 2016.

1) Vit returfiber kan användas för produktion av vissa papperskvaliteter men behöver kompletteras med färskfiber. Då efterfrågan på grafiskt papper minskat har detta även lett till minskad tillgång på vit returfiber vilket innebär att efterfrågan på färskfiber har ökat.