B2. Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader per funktion och kostnadsslag

Rörelsens kostnader per funktion

MSEK

2016

2015

2014

RR Kostnad för sålda varor

–85 721

–85 476

–77 520

RR Försäljnings- och administrationskostnader

–17 756

–17 025

–14 798

RR TB2:1 Jämförelsestörande poster

–2 710

–2 067

–1 400

Summa

–106 187

–104 568

–93 718

Se även beskrivning av kostnader.

Rörelsens kostnader per kostnadsslag

MSEK

Not

2016

2015

2014

1)

Inklusive jämförelsestörande poster.

TB2:2 Övriga intäkter

 

1 794

1 834

2 469

Förändring i nettovärdet på biologiska tillgångar

D3

689

476

615

 

 

 

 

 

Förändring i lager av färdiga produkter och produkter i arbete 1)

 

–214

680

198

Råvaror och förnödenheter 1)

 

–41 091

–42 166

–36 255

Personalkostnader 1)

C1

–20 513

–19 529

–17 700

TB2:3 Övriga rörelsekostnader 1)

 

–40 245

–38 709

–37 081

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 1)

D1

–397

–293

–282

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 1)

D2

–5 861

–5 668

–5 228

Nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar 1)

D1

–137

–554

–36

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 1)

D2

–420

–1 639

–62

Nedskrivningar intresseföretag

 

–62

Finansiella poster

 

208

970

Omvärdering vid förvärv 1)

 

36

Resultat vid avyttring 1)

F6

92

–392

Summa

 

–106 187

–104 568

–93 718

TB2:1 Jämförelsestörande poster

Fördelning jämförelsestörande poster per funktion

MSEK

2016

2015

2014

Kostnad för sålda varor

–529

–323

–436

Försäljnings- och administrationskostnader

–1 757

–551

–469

Nedskrivningar m.m.

–424

–2 163

–495

Resultat vid försäljning av värdepapper

970

RR Summa

–2 710

–2 067

–1 400

Fördelning jämförelsestörande poster per kostnadsslag

MSEK

2016

2015

2014

Nedskrivningar lager av färdiga produkter och produkter i arbete

–156

–30

–221

Råvaror och förnödenheter

–102

–15

–14

Personalkostnader

–69

–350

–282

Övriga rörelsekostnader

–1 955

–479

–396

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

–43

Avskrivningar materiella anläggningstillgånga

–36

–32

Nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar

–137

–554

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar

–420

–1 639

–99

Nedskrivningar av intresseföretag

–62

Omvärdering vid förvärv

36

Resultat vid avyttring

208

92

–392

Resultat vid försäljning av värdepapper

970

RR Summa

–2 710

–2 067

–1 400

Fördelning jämförelsestörande poster per kategori

MSEK

2016

För information om Jämförelsestörande poster per segment hänvisas till not B1 Rapportering för segment.

Kostnader för legala tvister

–1 086

Kostnader för nedläggning av verksamhet i Spanien och Frankrike

–757

Kostnader för nedläggning av verksamhet i Indien

–374

Kostnader i samband med Wausau förvärvet

–204

Kostnader för nedläggning av verksamhet i Mexiko

–174

Transaktionskostnader BSN medical

–143

Nedskrivning av Smart Fresh verksamheten

–75

Kostnader för eventuell uppdelning av SCA koncernen i två noterade bolag

–12

Resultat vid försäljning av IL Recycling

218

Övrigt

–103

RR Summa

–2 710

TB2:2 Övriga intäkter

MSEK

2016

2015

2014

Försäljning som inte tillhör kärnverksamheten

1 141

1 114

1 736

SCAs transportverksamhet

653

720

733

Summa

1 794

1 834

2 469

TB2:3 Fördelning av övriga rörelsekostnader

MSEK

2016

2015

2014

1)

Efter avdrag för energiintäkter med 795 (800; 954) MSEK.

Transportkostnader

–8 433

–8 457

–7 928

Energikostnader 1)

–4 860

–5 308

–5 097

Inköpta färdiga varor för vidareförsäljning

–4 826

–4 315

–4 452

Marknadsföringskostnader

–5 523

–5 223

–4 655

Reparation och underhåll

–3 189

–2 758

–2 635

IT, telefoni och hyror

–1 805

–1 638

–1 339

Övriga rörelsekostnader, produktion

–4 695

–4 949

–5 062

Övriga rörelsekostnader, distribution, försäljning och administration

–4 849

–5 341

–5 247

Övrigt

–2 065

–720

–666

Summa

–40 245

–38 709

–37 081

Övriga upplysningar

Valutakurseffekter bidrar negativt till rörelseresultatet med –80 (–175; –182) MSEK. Erhållna statliga bidrag har reducerat rörelsens kostnader med 86 (90; 71) MSEK. Kostnader för forskning och utveckling uppgick till – 1 258 (– 1 093; –1 050) MSEK under perioden.