E4. Finansiella skulder

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Huvudprincipen för redovisning av SCAs finansiella skulder är att de initialt värderas till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader, och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Transaktionskostnader redovisas linjärt över lånets löptid.

I de fall lån med fast ränta säkras med derivat redovisas både lånet och derivatet till verkligt värde s k säkring av verkligt värde. De långfristiga lån som är föremål för säkringsredovisning diskonteras till marknadsränta utan kreditspread. Räntederivatets kassaflöden diskonteras till samma marknadsränta som lånet och värdeförändringarna möts i resultaträkningen.

Finansiella skulder

MSEK

2016

2015

2014

1)

Upplupna finansiella kostnader har tidigare specificerats i not D6 Övriga skulder.

2)

Verkligt värde för kortfristiga lån bedöms vara lika med redovisat värde.

Kortfristiga finansiella skulder

 

 

 

Amorteringar inom 1 år

256

471

497

Obligationslån

7 445

4 177

Derivat

604

480

674

Lån med kortare löptid än 1 år

4 400

3 950

9 292

Upplupna finansiella kostnader 1)

97

106

177

BR Summa 2)

5 357

12 452

14 817

 

 

 

 

Långfristiga finansiella skulder

 

 

 

Obligationslån

18 708

14 725

14 646

Derivat

23

123

31

Andra långfristiga lån med löptid > 1 år < 5 år

8 139

3 162

5 447

Andra långfristiga lån med löptid > 5 år

4 490

3 465

4 122

BR Summa

31 360

21 475

24 246

Summa finansiella skulder

36 717

33 927

39 063

Verkligt värde finansiella skulder

37 047

33 877

39 243

Upplåning

SCA har ett Euro Medium Term Note (EMTN) program med ett rambelopp om 4 000 MEUR (38 233 MSEK) för emissioner på den europeiska kapitalmarknaden. Den 31 december 2016 var nominellt 2 217 (2 441; 2 043) MEUR utestående med en löptid på 4,8 (4,1; 3,4) år.

Obligationslån

Emitterat

Förfall

Redovisat värde,
MSEK

Verkligt värde,
MSEK

Notes 600 MSEK

2019

603

602

Notes 900 MSEK

2019

910

908

Green bond 1 500 MSEK

2019

1 499

1 522

Notes 300 MEUR

2020

2 895

2 871

Notes 500 MEUR

2021

4 733

4 739

Notes 500 MEUR

2023

5 157

5 269

Notes 300 MEUR

2025

2 911

2 921

Summa

 

18 708

18 832

SCA har ett svenskt och ett belgiskt företagscertifikatprogram som nyttjas för kort upplåning.

Företagscertifikatprogram 1)

Rambelopp

Emitterat MSEK

1)

Ingår i Lån med kortare löptid än 1 år i tabellen Finansiella skulder.

Företagscertifikat 15 000 MSEK

750

Företagscertifikat 400 MEUR

909

Summa

1 659

SCA har syndikerade bankfaciliteter i syfte att begränsa refinansieringsrisken och upprätthålla en likviditetsreserv. Kontrakterade bilaterala kreditlöften med banker utgör komplement till syndikeringarna.

Kreditfaciliteter

 

Nominellt

Förfall

Totalt
MSEK

Utnyttjat
MSEK

Outnyttjat
MSEK

Syndikerade kreditlöften

1 000 MEUR

2021

9 558

9 558

 

1 000 MEUR

2019

9 558

9 558

Bilaterala kreditlöften

48 MSEK

2017

48

48

Summa

 

 

19 164

19 164

Förfalloprofil bruttolåneskuld1)

1) I bruttolåneskulden ingår upplupna räntor med 97 MSEK.

Efter tillägg för nettoavsättningar för pensioner och avdrag för likvida medel, räntebärande fordringar och kapitalplaceringsaktier var nettolåneskulden 35 361 (29 478; 35 947) MSEK. För beskrivning av hur SCA hanterar sin refinansieringsrisk hänvisas i Förvaltningsberättelsen.