Resultaträkning RR

MSEK

Not

2016

2015

Administrationskostnader

 

–829

–1 109

Övriga rörelseintäkter

 

539

430

Övriga rörelsekostnader

 

–202

–200

Rörelseresultat

M1

–492

–879

 

 

 

 

Finansiella poster

M9

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 

44 191

12 191

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

266

25

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

–1 063

–1 240

Summa finansiella poster

 

43 394

10 976

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

42 902

10 097

Bokslutsdispositioner

M3

–12

–16

Skatt på periodens resultat

M3

–345

–349

Periodens resultat

 

42 545

9 732