F2. Delägda dotterföretag med väsentliga minoritetsintressen

Vinda

Vinda är ett av Kinas största hygienbolag. SCA har varit ägare i Vinda sedan 2007, blev majoritetsägare i slutet av 2013 och har konsoliderat Vinda sedan första kvartalet 2014. Under 2014 avyttrade SCA sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau för integration med Vinda. Under 2016 godkändes SCAs avyttring av verksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda av bolagets oberoende aktieägare varefter transaktionen genomfördes den 1 april 2016. Efter denna transaktion och vid periodens slut uppgår SCAs ägarandel till 54,6 procent. Under 2017 förväntas Vinda förvärva en egendom genom en riktad aktiemission som beräknas späda ut SCAs ägarandel till cirka 52,1 procent. Vindas marknadsvärde på Hong Kong börsen var vid utgången av perioden 19 329 (16 533; 11 551) MSEK.

Familia

Familia ägs till 50 procent av SCA och till 49,8 procent av familjen Gomez. SCA har bedömts ha ett bestämmande inflytande över Familia trots att SCA inte innehar majoriteten av rösterna i bolaget. Det bestämmande inflytandet utövas av SCA, då SCA har möjlighet att styra de aktiviteter som mest väsentligen påverkar avkastningen i Familia. Familia är verksam på den Sydamerikanska marknaden och säljer produkter inom mjukpapper och personliga hygienprodukter.

Finansiell information

Finansiell information lämnas för dessa båda dotterföretag nedan. Finansiell information för övriga dotterföretag har inte redovisats, då dessa var och en för sig inte har haft någon materiell påverkan på koncernens resultat och ställning. Balansräkningarna har redovisats med hänsyn tagen till hur Vinda och Familia har redovisats i SCAs koncernredovisning, varvid hänsyn tagits till justering för övervärden i samband med förvärv.

TF2:1 Dotterföretag med väsentliga minoritetsintressen, 100 procent av verksamheten

 

Vinda 1)

 

Familia 1)

MSEK

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

1)

För mer information om bolagen, se Förteckning över större dotterföretag.

Summerad resultaträkning

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

13 297

10 463

7 024

 

6 075

6 186

5 650

Rörelseresultat

1 038

736

500

 

733

783

719

Periodens resultat

685

302

368

 

236

607

499

- Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

374

155

189

 

115

311

247

Periodens övriga totalresultat

–94

194

1 371

 

486

–684

41

- Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

–51

119

857

 

270

–412

27

Periodens totalresultat

591

496

1739

 

722

–77

540

- Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

323

274

1 046

 

385

–101

274

- Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

268

222

693

 

337

24

266

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande

55

88

63

 

87

92

145

 

 

 

 

 

 

 

 

Summerad balansräkning

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

17 327

13 587

12 535

 

3 250

2 917

3 344

Omsättningstillgångar

5 669

4 623

4 320

 

2 825

2 494

2 453

Summa

22 996

18 210

16 855

 

6 075

5 411

5 797

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

7 573

5 895

5 715

 

2 398

2 089

2 259

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

4 503

3 570

3 437

 

1 764

1 510

1 583

Långfristiga skulder

5 394

4 543

3 165

 

475

486

548

Kortfristiga skulder

5 526

4 202

4 538

 

1 438

1 326

1 407

Summa

22 996

18 210

16 855

 

6 075

5 411

5 797

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från löpande verksamheten

2 439

810

739

 

569

440

767

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–1 129

–1 322

–2 092

 

–60

–135

–103

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

583

171

1 384

 

–349

–249

–475

Periodens kassaflöde

1 893

–341

31

 

160

56

189