Finansiella mål och utfall

ORGANISK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT1)

Koncernen

UTFALL 2016

+2 %

Personliga hygienprodukter

MÅL

5–7%

UTFALL 2016

+3%

Mjukpapper
 

MÅL

3–4%

UTFALL 2016

+3%

Skogsindustriprodukter
 

MÅL

Växa i takt med marknaden

UTFALL 2016

–3%

MÅL

För Personliga hygienprodukter har SCA ett mål för årlig organisk försäljningstillväxt på 5–7 procent och inom Mjukpapper är målet 3–4 procent. Inom Skogsindustri produkter är målet att växa i takt med marknaden.

Under 2016 ökade koncernens organiska försäljning med 2 procent.

För Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade den organiska försäljningen med 3 procent respektive 3 procent. Skogsindustriprodukters organiska försäljning minskade med 3 procent.

1) Exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar.

KAPITALSTRUKTUR

MÅL

SCAs mål är att ha en effektiv kapitalstruktur samtidigt som långsiktig tillgång till lånefinansiering skall säkerställas. Kassaflöde i förhållande till nettolåneskuld beaktas med målsättning att upprätthålla en solid investment grade rating.

UTFALL 2016

SCA hade en solid investment grade rating

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

Koncernen
 

MÅL

13%

UTFALL 20161)

12,5%

Personliga hygienprodukter

MÅL

30%

UTFALL 20161)

31,8%

Mjukpapper
 

MÅL

15%

UTFALL 20161)

13,5%

Skogsindustriprodukter
 

MÅL

Övre kvartilen i branschen

UTFALL 20161)

5,7%

MÅL

Justerad avkastning på sysselsatt kapital1)

1) Exklusive jämförelsestörande poster.

Koncernens övergripande lönsamhetsmål är att avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till 13 procent över en konjunkturcykel. För Personliga hygienprodukter är målet 30 procent, för Mjukpapper är målet 15 procent och inom Skogsindustriprodukter att vara i den övre kvartilen i branschen.

Under 2016 uppgick koncernens justerade avkastning på sysselsatt kapital1) till 12,5 procent. För Personliga hygienprodukter och Mjukpapper uppgick den justerade avkastningen på sysselsatt kapital1) till 31,8 procent respektive 13,5 procent. Skogsindustriprodukters justerade avkastning på sysselsatt kapital1) uppgick till 5,7 procent.

Tillbaka till SCAs strategi