Nyckeltal

Data per aktie

Samtliga resultatmått inkluderar jämförelsestörande poster om inte annat anges.

Belopp i SEK per aktie där annat ej anges

2016

2015

2014

2013

2012

1)

Se definitioner av nyckeltal.

2)

Av styrelsen föreslagen utdelning.

3)

Rullande femårsvärden.

4)

Aktiekursen vid årets slut dividerat med resultat per aktie efter full skatt och utspädningseffekter.

5)

Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande inflytande dividerat med rörelseresultat. (EBIT = earnings before interest and taxes).

6)

Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet (mäts på rullande 48-månader).

7)

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 & 11.

Resultat per aktie efter full skatt:

 

 

 

 

 

Efter utspädningseffekter

7,93

9,97

9,40

7,90

7,06

Efter utspädningseffekter, exkl. jämförelsestörande poster 7)

11,18

11,82

11,07

9,07

10,25

Före utspädningseffekter

7,93

9,97

9,40

7,90

7,06

Börskurs för B-aktien:

 

 

 

 

 

Genomsnittskurs under året

253,73

222,03

178,87

168,27

116,77

Årets slutkurs, 31 december

257,30

246,50

168,90

198,00

141,00

Rörelsens kassaflöde 1) 7)

14,78

14,08

11,60

8,90

10,59

Kassaflöde från den löpande verksamheten

22,15

19,92

16,92

13,43

15,95

Utdelning

6,00 2)

5,75

5,25

4,75

4,50

Utdelningstillväxt, % 3)

7

8

7

6

0

Direktavkastning, %

2,3

2,3

3,1

2,4

3,2

P/E-tal 4)

32

25

18

25

20

P/E-tal exkl. jämförelsestörande poster 4) 7)

23

21

15

22

14

Price/EBIT 5) 7)

19

19

15

19

21

Price/EBIT exkl. jämförelsestörande poster 5) 7)

15

16

14

17

15

Betavärde 6)

0,70

0,70

0,77

0,62

0,86

Andel utdelad vinst (före utspädning), %

76

58

56

60

64

Eget kapital, efter utspädningseffekter 7)

113

107

103

96

88

Eget kapital, före utspädningseffekter 7)

113

107

103

96

88

Inregistrerade aktier 31 december (milj st)

705,1

705,1

705,1

705,1

705,1

varav aktier i eget förvar (milj st)

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Totalavkastning 2016

Totalavkastning 2012–2016

Resultat per aktie, 2016

7,93

SEK

Föreslagen utdelning per aktie, 2016

6,00

SEK

Totalavkastning 2014–2016

1) Vägt index av konkurrenternas totalavkastning. Konkurrenterna är valda för att motsvara SCAs verksamhet. Indexet används vid jämförelse med SCA-aktiens utveckling över en treårsperiod för den långsiktiga delen (LTI) i ledande befattningshavares rörliga ersättningar.

Aktiesymboler

Nasdaq Stockholm

SCA A, SCA B

New York (ADR nivå 1)

SVCBY

Aktiefördelning, per den 31 december 2016

 

Serie A

Serie B

Summa

Registrerat antal aktier

64 594 572

640 515 522

705 110 094

-varav aktier i eget innehav

 

2 767 605

2 767 605

SCAs tio största aktieägare Den 31 december 2016 utgjorde följande företag, stiftelser och aktiefonder de tio största registrerade aktieägarna efter röstetal:

Ägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Röster (%)

Kapital (%)

Källa: Euroclear

AB Industrivärden

35 000 000

31 800 000

29,7%

9,5%

Norges Bank Investment Management

8 066 000

31 220 168

8,7%

5,6%

SHB resultatandelsstiftelse Oktogonen

3 150 000

2,4%

0,4%

Swedbank Robur Fonder

27 442 314

2,1%

3,9%

Skandia

2 038 110

908 021

1,7%

0,4%

AMF Försäkring & Fonder

18 859 380

1,5%

2,7%

SHB pensionskassa

1 303 000

1,0%

0,2%

SCAs Personalstiftelse

982 845

74 406

0,8%

0,1%

SEB Fonder

8 366 603

0,7%

1,2%

Första AP-fonden

8 209 809

0,6%

1,2%

Aktieägarstruktur, per den 31 december 2016

Innehav

Antal aktieägare

Antal aktier

Innehav (%)

Röster (%)

Källa: Euroclear

1–500

53 287

8 731 480

1,2

1,5

501–1 000

11 937

9 165 432

1,3

1,5

1 001–5 000

12 839

27 788 369

3,9

4,7

5 001–10 000

1 741

12 497 397

1,8

2,0

10 001–20 000

769

11 009 058

1,6

1,5

20 001–

1 276

635 918 358

90,2

88,8

Summa

81 849

705 110 094

100,0

100,0

Andel utländskt ägande, kapital

per den 31 december 2016

Källa: Euroclear

Emissioner m.m. 1993–2016 Aktiekapitalet och antalet aktier har från och med 1993 genom nyemissioner, konverteringar och split ökat enligt nedan:

 

 

Antal aktier

Ökning av aktie­kapital, MSEK

Inbetalt belopp, MSEK

Serie A

Serie B

Summa

1993

Konvertering av förlagsbevis och nyteckningar genom optionsbevis 1

4 030 286

40,3

119,1

 

 

 

 

Nyemission 1:10, emissionskurs 80 SEK

17 633 412

176,3

1 410,7

62 145 880

131 821 657

193 967 537

1994

Konvertering av förlagsbevis

16 285

0,2

62 145 880

131 837 942

193 983 822

1995

Konvertering av förlagsbevis

3 416 113

34,2

62 145 880

135 254 055

197 399 935

1999

Nyemission 1:6, emissionskurs 140 SEK

32 899 989

329,0

4 579,0

62 133 909

168 166 015

230 299 924

2000

Konvertering av förlagsbevis

101 631

1,0

15,0

61 626 133

168 775 422

230 401 555

2001

Nyemission, riktad

1 800 000

18,0

18,0

45 787 127

186 414 428

232 201 555

2002

Nyteckning genom optionsbevis IIB

513

0

0,1

41 701 362

190 500 706

232 202 068

2003

Konvertering av förlagsbevis och nyteckning genom optionsbevis IIB

2 825 475

28,3

722,9

40 437 203

194 590 340

235 027 543

2004

Konvertering av förlagsbevis

9 155

0,1

1,1

40 427 857

194 608 841

235 036 698

2007

Split 3:1

470 073 396

112 905 207

592 204 887

705 110 094