Bolagsstyrning

Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare. Samtidigt måste bolagsstyrningen utformas på ett sätt som stödjer bolagets långsiktiga strategi, marknadsnärvaro och konkurrenskraft. Bolagsstyrningen måste vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Denna bolagsstyrningsrapport ingår i förvaltningsberättelsen för SCAs årsredovisning 2016 enligt 6 kapitlet 6§ årsredovisningslagen (1995:1554). Rapporten har granskats av bolagets revisor.

Bolagsstyrning, inklusive ersättningar

På dessa sidor beskrivs regelverk, koncernens bolagsstyrning inklusive beskrivning av den operativa organisationen. Här redogörs också för styrelsens ansvar och dess arbete under året. Vidare redovisas här även ersättningar och ersättningsfrågor samt SCAs internkontroll. SCA tillämpar, utan avvikelser, Svensk kod för bolagsstyrning med beaktande av de ändringar som gjordes i koden den 1 december 2016 (www.bolagsstyrning.se).

Läs mer

Riskhantering

SCAs processer för att identifiera och hantera risker är en del av koncernens strategiarbete och bedrivs på såväl lokal som övergripande nivå. Avsnittet om riskhantering redogör för de mest väsentliga riskerna samt vilka policyer och åtgärder som koncernen arbetar efter för att hantera dessa.

Läs mer

Hållbarhet

SCAs hållbarhetsarbete är en integrerad del av bolagets affärsmodell. Hållbarhetsarbetet hjälper bolaget att reducera risk och kostnader, stärka konkurrenskraften och attrahera talanger och investerare.

Läs mer i SCA Hållbarhetsredovisning 2016