Marknad

Nettoomsättningen inom affärsområdet Personliga hygienprodukter uppgick under 2016 till cirka 34 miljarder SEK. Det globalt ledande varumärket för inkontinensprodukter TENA är Personliga hygienprodukters största varumärke, ett ”billion dollar brand” med en årlig nettoomsättning på över 15 miljarder SEK. Vid slutet av 2016 hade SCA tillverkning vid 27 produktionsanläggningar i 21 länder.

Förändringar i den globala demografin som befolkningsökning, främst beroende av lägre spädbarnsdödlighet och ökad livslängd, samt ökad disponibel inkomst talar för fortsatt god tillväxt för personliga hygienprodukter. Ökad disponibel inkomst leder till att fler människor prioriterar hygien när behoven av mat och boende är eller börjar bli tillgodosedda. På tillväxtmarknaderna ökar därför efterfrågan på personliga hygienprodukter. Tillväxtpotentialen för personliga hygienprodukter är också störst på tillväxtmarknaderna, där marknadspenetrationen är betydligt lägre än på mogna marknader och där urbanisering, förbättrad infrastruktur och detaljhandeln utvecklas snabbt. Exempel på den lägre marknadspenetrationen på tillväxtmarknaderna är att konsumtionen av barnblöjor och inkontinensprodukter per capita och år i Asien är cirka en femtedel respektive cirka en sjättedel av Västeuropas konsumtion. På de mogna marknaderna har barnblöjor och mensskydd nått en hög marknadspenetration. Inkontinensprodukter har däremot för vissa produktsegment fortfarande en låg marknadspenetration på mogna marknader. Särskilt låg är den bland män.

Marknadstillväxten påverkas positivt av globala trender avseende hygien och hälsa och en ökad medvetenhet, i synnerhet på tillväxtmarknaderna, om hygienens betydelse för att förbättra hälsa och undvika sjukdomar.

Inkontinens, som är klassat som en sjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO), drabbar 4–8 procent av världens befolkning, vilket motsvarar ungefär 400 miljoner människor. Mycket tyder på att andelen drabbade ökar över hela världen som en följd av en åldrande befolkning. År 2020 beräknas antalet personer i världen över 60 år ha ökat med 13 procent och vara över en miljard. Förekomsten av inkontinens bland personer över 65 år beräknas vara mellan 15 och 20 procent.

Under 2016 uppvisade de europeiska och nordamerikanska marknaderna för inkontinensprodukter inom vårdsektorn högre efterfrågan men fortsatt prispress till följd av intensiv konkurrens. De europeiska och nordamerikanska detaljhandelsmarknaderna för inkontinensprodukter uppvisade hög tillväxt. Tillväxtmarknaderna uppvisade en högre efterfrågan på inkontinensprodukter. Den globala marknaden för inkontinensprodukter präglades av fortsatt hög konkurrens. I Europa var efterfrågan stabil på barnblöjor och mensskydd. På tillväxtmarknaderna ökade efterfrågan på barnblöjor och mensskydd. Den globala marknaden för barnblöjor och flera marknader för mensskydd präglades av ökad konkurrens och kampanjaktivitet.

SCAs konkurrenter inom personliga hygienprodukter är exempelvis Kimberly-Clark, Procter & Gamble och Unicharm.

SCAs marknadspositioner

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.

Personliga hygienprodukter – global marknad

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.


Exempel på varumärken