E3. Kundfordringar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde efter avsättning för osäkra kundfordringar. Avsättning för osäkra kundfordringar baseras på en individuell bedömning av respektive kund. En eventuell nedskrivning av kundfordringar påverkar SCAs rörelseresultat. Omräkningsdifferenser på kundfordringar redovisas på raden nettoomsättning. SCAs kundfordringar är generellt kortfristiga och diskonteras inte.

Kundfordringar

MSEK

2016

2015

2014

Kundfordringar brutto

18 195

17 132

17 091

Avsättning för osäkra kundfordringar

–384

–303

–264

BR TE3:1 Summa

17 811

16 829

16 827

TE3:1 Analys av kreditexponering i kundfordringar

MSEK

2016

2015

2014

Kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna

15 834

15 127

14 742

Kundfordringar som är förfallna men inte nedskrivna

 

 

 

< 30 dagar

1 439

1 200

1 513

30–90 dagar

297

266

413

> 90 dagar

241

236

159

Kundfordringar som är förfallna men inte nedskrivna

1 977

1 702

2 085

Summa

17 811

16 829

16 827

SCA har en spridd kundstruktur, med kunder inom många olika verksamhetsområden. SCAs tio största kunder svarade 2016 för 23,0 procent av SCAs försäljning. Den enskilt största kunden svarade för 3,4 procent av försäljningen. Mer information återfinns i avsnittet om kreditrisker. Koncernen har totalt säkerheter, främst i form av tecknade kreditförsäkringar, uppgående till 867 (1 593, 1 513) MSEK. Kundfordringar som är förfallna men inte nedskrivna ingår med 59 (767;454) MSEK.

Avsättning för osäkra kundfordringar

MSEK

2016

2015

2014

Värde vid periodens början

–303

–264

–218

Reservering för befarade kreditförluster

–159

–127

–51

Konstaterade förluster

27

71

14

Ökning på grund av förvärv

–9

Minskning på grund av avyttringar

0

Minskning på grund av återföring av reserveringar för befarad kreditförlust

56

9

13

Omräkningsdifferenser

–5

8

–13

Värde vid periodens slut

–384

–303

–264

Periodens kostnad för osäkra fordringar uppgick till –103 (–118, –38) MSEK. Av detta belopp avser en större del kundförluster i Grekland.