D5. Övriga kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar

MSEK

2016

2015

2014

1)

Upplupna finansiella intäkter har omklassificerats till kortfristiga finansiella fordringar och specificeras i not E2.

Momsfordringar

908

1 000

888

 

 

 

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1)

644

537

695

Leverantörer med debetsaldo

155

229

190

Fordringar för el och gas

171

169

149

Fordringar mot myndigheter

112

124

118

Derivat

314

70

70

Fordringar på intresseföretag

19

1

54

Övriga fordringar

575

701

680

BR Summa

2 898

2 831

2 844